Adatvédelmi tájékoztató


A minik.hu oldal (BoardGameSet Kft., 3213 Atkár, Dózsa György út 39., 32157235-1-10) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.minik.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalon:
https://minik.sybell.net/adatvedelmi-tajekoztato
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: BoardGameSet Kft.
Székhely: 3213 Atkár, Dózsa György út 39.
email: info@minik.hu
Telefon: +36-30/293-0386

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
  online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
  kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapjánazonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
  másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
  jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
  szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
  harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
  vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
  címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
  érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).


Adatkezelések, Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat, az adatkezelés célja.

Jelszó
A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték- és keresztnév
A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Születési dátum
Egyedi ajánlatok kialakítása.

Nem
Egyedi ajánlatok kialakítása.

E-mail cím
Kapcsolattartás

Telefonszám
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím
A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja
Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció esetén IP cím
Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az email címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales, ügyfélszolgálatos, marketing és
a megrendelések feldolgozását kezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást
az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton a 3213 Atkár, Dózsa György út 39. címen,
• e-mail útján a info@minik.hu e-mail címen,
• telefonon a +36-30/293-0386 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
rendelését feldolgozni.
Az igénybe vett adatfeldolgozók
Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:


GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely, telephely, központi
vevőszolgálat:
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Ügyfélszolgálat: +36-29/886-700
info@gls-hungary.com

Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.,
Ügyfélszolgálat: +36-1/767-8282
ugyfelszolgalat@posta.hu

Foxpost Zrt.
Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Ügyfélszolgálat: +36-1/999-0369
info@foxpost.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
e-mail cím.

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Közösségi adószám: HU25138205
E-mail: info@tarhelypark.hu
Hivatalos weboldala: https://tarhelypark.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezése és elérhetősége:
Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 25353192
Telefon: +36-1/464-7099
E-mail: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat
ÁSZF: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és
a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés
lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés
az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
Cookie-k (sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására
és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa
Munkamenet
sütik (session)

Adatkezelés jogalapja
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés
A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó
nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt
le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a
célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IPanonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió
tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából
a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden
a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat
  Az adatkezelés célja
  Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
  A feliratkozás időpontja – Technikai művelet végrehajtása.
  A feliratkozás alkalmával IP cím – Technikai művelet végrehajtása.
 2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
  üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
  termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
  adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales, ügyfélszolgálatos és marketing
  munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást
  az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni írásban:
  • postai úton a 3213 Atkár, Dózsa György út 39. címen,
  • e-mail útján a info@minik.hu e-mail címen,
 8. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 9. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

MailChimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó –
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk
Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím: Kapcsolattartás
Telefonszám: Kapcsolattartás
Számlázási név és cím: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi
kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt
tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló

1997 évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales, ügyfélszolgálatos, marketing és
a megrendelések feldolgozását kezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást
az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni írásban:
• postai úton a 3213 Atkár, Dózsa György út 39. címen,
• e-mail útján a info@minik.hu e-mail címen,
• telefonon a +36-30/293-0386 számon.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy
• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail,
közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére,
átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi
incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.
cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről